کرمان رتبه دوم فوتی های تصادفات جاده ای را در سال 96

پهناورترین استان کشور با طول 15هزار کیلومتر راه و جاده و رتبه سوم بزرگراه ها کشور طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست

استان کرمان در سال 96 با 760 فوتی طی تصادفات رانندگی در رتبه دوم قرار گرفت و همچنین در سال 97 نیز743 نفر در تصادفات فوت کردند(آمار مربوط به  11ماهه اول 97 است)

در کرمان نظر به بررسی معایب و محاسن جاده های استان کرمان خواهیم پرداخت